با سلام
در قسمت فروش > کارت هدیه ،
وضعیتی جهت نشان دادن رکورد هایی که ارسال برای آنها انجام شده وجود ندارد چگونه می شود بین رکورد هایی که ایمیل ارسال شده و ایمیل هایی که ارسال نشده تفکیک ایجاد کرد تا برای آنهایی که ایمیل ارسال شده ، ارسال مجدد صورت نگیرد