بسیاری از کاربران به دلایل مختلف وبسایت خود را در سرور مجازی خارج از کشور قرار میدهند و با این حال علاقه دارند کاربران داخلی از طریق سرور مجازی ایران به سایت متصل شوند, قطعا کپی کردن محتویات سایت خارج روی سرور مجازی ایران کار منطقی نخواهد بود.
در این پست قصد داریم نحوه Mirror کردن محتوی سایت را با هم بررسی کنیم.

برای سرعت بهتر, مناسب است که روی هر دو سرور انجین ایکس نصب کنید, سرور خارج را برای ارائه سایت کانفیگ کرده و سرور مجازی ایران را طبق کانفیگ زیر پروکسی کنید:


server {
listen 80;
server_name exampleA.com www.exampleA.com;
location / {
proxy_pass http://exampleB.com;
proxy_redirect off;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name;
}
}در صورتی که مایل به نصب انجین ایکس نیستید با وب سرور آپاچی میتوانید کانفیگ زیر را پیاده سازی کنید:<VirtualHost *>
ServerName exampleA.com
ProxyPass / http://exampleb.com/
ProxyPassReverse / http://exampleb.com/
</VirtualHost>

بدین صورت سرور ایران شما سایت exampleB.com را mirror خواهد کرد.
بدین صورت بدون کپی کردن محتوی سایت میتوانید به کاربران اینترانت دسترسی کامل به سایت خارج خود را ارائه کنید.

http://www.novinhost.org/blog/345-%D...%A7%D9%86.html