بادرود
چگونه می توان برخی فیلدهای سبدخرید که درج اطلاعات توسط خریدارهنگام سفارش درون آنها ضروری است را غیر ضروری نمود؟؟
فیلدهای ستاره ذارقزمز مانند فیلد درج گدپستی؟
یا در خرید به صورت مهمان = فیلد مربوط به درج ایمیل کاربر؟