چند مورد از
نمونه سوالات آیین نامه رانندگی
با پاسخنامه
۱- در بخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم عبور با وسیله ای است که ….
۱-از راه اصلی عبور می کند
۲-از راه فرعی عبور می کند
۳- به سمت راست گردش می کند
۴-در طرف رست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد
پاسخ صحیح : گزینه ۱


۲-علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکلی ترسیم می گردند؟
۱-هشت گوشه
۲-دایره ای
۳-لوزی شکل
۴-مثلث
پاسخ صحیح :گزینه ۴


۳- در هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از جهت مخالف حرکت می کند برای افزایش ایمنی تردد از چه فاصله ای باید چرا نور پایین استفاده نمود؟
۱ -۱۵۰ متری
۲- ۵۰ متری
۳- ۱۰۰متری
۴- ۷۵متری
پاسخ صحیح: گزینه ۱


۴- کدام مورد زیر از مصادیق رانندگی پرخطر و پرخاشگرانه است؟
۱-رانندگی بین خطوط
۲-توقف پشت خط ایست
۳-رعایت فاصله طولی
۴-مانور و تغییر مسیر به طور مکرر
پاسخ صحیح: گزینه ۴