سئو چیست ؟
سئو (SEO)یا بهینه سازی برای موتورهای جستجو به منظوربهبود عملکرد سایتشما براساس استاندارهای موتورهای جستجو و جذب بازدیدکنندگان بیشتراز این طریقانجام میگیرد. فاکتورهای زیادی در سئو سایت شما تاثیرگذارند، از کلماتبکار رفته درمتن و محتوا تا لینکهای ورودی به سایت شما از سایتهای دیگر، گاهی اوقاتحصولاطمینان از ساختار مناسب سایت شما برای موتورهای جستجو راسئومی نامیم.
مهمترین سوالی که کاربران از خود میپرسند آن است کهتعریف دقیقسئو چیست. سئومجموعه فعالیت هایی است که در طراحی سایت، تعیین استراتژیمحتوایی و تولیدمحتوا انجام میدهیم تا جایگاه بهتری در نتایج جستجوی گوگل کسب کردهو بازدیدکننده بیشتریبرای سایت جذب کنیم.
مفهومسئو فقط مربوط به موتورهای جستجونیست بلکه مناسب سازی سایت برای بازدیدکنندگاننیز از فاکتورهای اصلی آن میباشد.بطوریکه در چند سال اخیر سیاستهای گوگل با انتظاراتبازدیدکنندگان از سایتها همسوشده است.

https://koshaweb.ir/