لیست رشته های کارشناسی علمی کاربردی یکی از مباحث مهم در ثبت نام بدون کنکوربرای داوطلبان می‌باشد. اگر می‌خواهید در رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی شرکت نمایید، می‌توانید با
مشاورین ایران تحصیل
تماس حاصل نمایید تا به شما در فرایند انتخاب رشته و همچنین و ارائه لیست رشته های کاردانی به کارشناسی کمک نمایند. و با توجه به دانشگاهی که مدنظر شما می‌باشد از لیست رشته های کارشناسی علمی کاربردی دست به انتخاب بزنید.
منبع: لیست رشته های کارشناسی علمی کاربردی مهر و بهمن 97 – 98-ایران تحصیل