حضور مالک یا نماینده قانونی مالک خودرو به همراه خودرو جهت سیر مراحل قانونی.
اصل مدارک شناسایی معتبر شامل کارت ملی و شناسنامه یا وکالتنامه برای نماینده قانونی مالک خودرو وی به همراه مدرک شناسایی.
اصل سند فروش کارخانه سازنده (تولید داخل)، (برگ کمپانی)
اصل سند مالکیت خودرو صادر شده توسط پلیس راهور ناجا . (برگ سبز)
اصل کارت مشخصات خودرو. (کارت ماشین)
مدارک احراز سکونت مالک در آدرس اعلامی
بیمه نامه شخص ثالث معتبر
برگ معاینه فنی صادره از مراکز مکانیزه مجاز برای خودروهای شخصی و دولتی که بیش از ۴ سال از زمان تولید و خودروهای عمومی که بیش از یکسال از زمان تولید آنها(بر اساس مدل) سپری شده باشد.
گواهی مفاصا حساب از اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه.
واریز هزینه اصلاح مشخصات خودرو از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک.
– پرداخت هزینه صدور و ارسال کارت مشخصات هوشمند خودرو برابر تعرفه مصوب شرکت پست ج . ا. ا. از طریق دستگاه های کارت خوان مستقر در مراکز تعویض پلاک

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی