فرایند های مربوط به مراحل تصفیه آب و حذف آلاینده ها شامل واحد های فیزیکی مانند ته نشینی، فیلتراسیون و روش های فیزیکی گند زدایی می باشد. همچنین فرایند های شیمیایی مانند گندزدایی با مواد شیمیایی، انعقاد و لخته سازی، تبادل یون و تنظیم pH می باشد.

کاربرد های آب تصفیه شده
آبیاری پارک ها، کشتزارها، باغات
استفاده مجدد صنعتی
تزریق به آب های زیرزمینی
افزایش باتلاق ها و مرداب ها به منظور مرطوب نگه داشتن سطح زمین و حفظ مناظر طبیعی