خیلی سپاسگزارم واقعا معرکه بود مر30 از راهنماییشون