بادرود
چگونه می توان برخی فیلدهای سبدخرید که درج اطلاعات توسط خریدارهنگام سفارش درون آنها ضروری است را غیر ضروری نمود؟؟
فیلدهای ستاره ذار★قزمز مانند فیلد درج گدپستی؟
یا در خرید به صورت مهمان =...