دوستان کسی جواب سوالات و بدست آورده منم همین مشکلو دارم